į pirmą puslapį

Aktualijų archyvas į visas aktualijas

Aukotojų sąrašas 2012 09 13
Paskelbta: 2012-01-31 11:56:18

Palaimingiau duoti negu imti...

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems, žinomiems ir nepanorėjusiems būti įvardintiems, aukotojams, nes Dievui žinomi visi geri darbai, už paramą Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapijos bažnyčios gelbėjimo darbuose po 2012 01 26 d. įvykusio gaisro. Dosnusis Dievas teatlygina Jums visiems savo palaima ir amžinomis gėrybėmis.

Už aukas parapija dėkinga:

1. ARKIVYSKUPUI SIGITUI JUOZUI TAMKEVIČIUI,
2. VYSKUPUI EUGENIJUI BARTULIUI,
3. MONSINJORUI VYTAUTUI GRIGARAVIČIUI,
4. TOMUI KAČINSKUI,
5. MONIKAI ŽUKAUSKAITEI,
6. BRONISLAVAI BUCHIENEI,
7. TOMUI KAČIUKEVIČIUI,
8. ALGIMANTUI BERTEŠKAI,
9. VIRGINIJAI ŠABLINSKIENEI,
10. VšĮ „PRO ARTE“,
11. VALDUI PEČELIŪNUI,
12. ARVYDUI MAKSEVIČIUI,
13. IRENAI BURAČAITEI,
14. DIANAI VAITIEKŪNIENEI,
15. BRONIUI BLISTRUBIUI,
16. LINTAURUI RADAVIČIUI,
17. G. PLEČKAIČIO IĮ „ELEKTRA“,
18. VYTAI BACEVIČIENEI,
19. UAB DK PZU LIETUVA,
20. ZITAI RUPINSKIENEI,
21. EMANUELAI MALCEVIČIENEI,
22. VITAI BARTULIENEI,
23. KĘSTUČIUI STASIONIUI,
24. DARIUI, DONATUI, ELIGIJUI IR IRINAI STANKŪNAMS,
25. PETRUI RAČKAUSKUI,
26. VALDUI GASIŪNUI,
27. VACIUI KUNDROTUI,
28. STANISLAVAI ŠVENTICKIENEI,
29. DOMININKUI IR PAULINAI ŽALTAUSKAMS,
30. PLUNGĖS PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
31. ALBINUI PALAIKIUI,
32. TADO IVANAUSKO MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO NARIAMS,
33. IEVAI ASTRAUSKYTEI,
34. VAIDUI DAKTARUI IR VIKTORIJAI PIEPOLYTEI,
35. VIKTORUI KARAŠAUSKIUI,
36. SIGITAI KANTAUTIENEI,
37. SAULIUI STUNDAI,
38. DAIVAI VENCEVIČIENEI,
39. RAMUČIUI JUOZUI MAŽUNAVIČIUI,
40. KAUNO ARKIVYSK. SUAUGUSIŲJŲ KATECHEZĖS MOKYKLOS SUŽADĖTINIŲ PROGRAMOS KLAUSYTOJAMS...
41. ANTANINAI ŠETKIENEI,
42. RENATAI LIPSKIENEI,
43. KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJAI,
44. ROBERTAI MARTINKUTEI,
45. VAIDUI LINKEVIČIUI,
46. TOMUI DOCIUI,
47. GENEI BILIŪTEI,
48. ALDONAI GEČIENEI,
49. TERESEI ARKUŠAUSKIENEI,
50. PAULINAI SINKEVIČIENEI,
51. ANELEI BELKO,
52. GINTUI IR NIJOLEI ASTAŠAUSKAMS,
53. VAIDUI ŽVINAKIUI,
54. UAB „SMART SALES“,
55. ONAI DANGUOLEI KARAZIJIENEI,
56. VITALIJAI TAMOLIŪNIENEI,
57. GEDIMINUI TITUI KONDROTUI,
58. DANGIUI ŠIMKUI,
59. VŠĮ LIETUVOS ŽĖMĖS ŪKIO UNIVERSITETO MOKOMAJAM ŪKIUI,
60. GENEI KURILIENEI,
61. MARIJONAI BARKAUSKAITEI,
62. ŽANETAI JURKŠAITIENEI,
63. GINTARUI URBŠTUI,
64. VIKTORUI IR DANGUOLEI STOSIAMS,
65. STASIUI PUIDOKUI,
66. VIRGINIJAI KIVYLIENEI,
67. JULIUI IR ALDONAI MASĖNAMS,
68. ALEKSANDRUI VAIČUI,
69. ALEKSANDRUI APOČKINUI IR RAIMONDAI STRAZDAUSKAITEI,
70. NIJOLEI RAŠIMIENEI,
71. AGOTAI MIKALAUSKIENEI,
72. LEONUI PUIDOKUI,
73. KĘSTUČIUI PETRIKONIUI,
74. ANTANUI IR JANINAI SAVICKAMS,
75. JADVYGAI ŠAULIENEI,
76. NIJOLEI PETROŠIŪTEI,
77. SILVIJAI POCEVIČIŪTEI,
78. MINDAUGUI VAITKUI,
79. VILNIAUS ŠV. ARKANGELO RAPOLO PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
80. DAINIUI VASILIAUSKUI,
81. JONUI BALIUTAVIČIUI,
82. STANISLAVAI JANAVIČIENEI,
83. ZITAI PALIULIENEI,
84. P. RAČKAUSKO IĮ „AGROTECH“,
85. MEČISLOVUI APUKUI,
86. EGIDIJUI PUIDOKUI,
87. KELMĖS „KRAŽANTĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BENDRUOMENEI,
88. ALDONAI CIBAUSKIENEI,
89. GENEI MARKOVSKAJAI,
90. JUOZAPUI TOMKUI,
91. ANGELEI ČIPLIENEI,
92. DANIELIUI ŽYMANTUI,
93. ALEKSANDRAI BARTKEVIČIENEI,
94. AURELIJAI VAIŠVILAITEI,
95. ELENAI IR PETRUI DEMENČIAMS,
96. VIKTORUI PRANCKIEČIUI,
97. ADOMUI GEDMINTUI,
98. ONAI GRIŠKAITYTEI,
99. LIUDO DAJORO ĮMONEI,
100. LAIMUTEI MIKALAUSKAITEI,
101. VLADUI VAIGAUSKUI,
102. MAŽULIŲ ŠEIMAI,
103. REGINAI VASILIAUSKIENEI,
104. ONAI KALASAUSKIENEI,
105. MARYTEI BURBAITEI,
106. JUSTINAI VIRŽINTIENEI,
107. AUGUSTUI VENSLAUSKUI,
108. FELICIJAI STANKUVIENEI,
109. KURŠĖNŲ PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
110. ROŽEI DARGUŽIENEI,
111. ALGIUI KARČIAUSKUI,
112. IRENAI IR ANTANUI SVALDENIAMS,
113. UAB RMR TRANSPORTAS,
114. EDUARDUI GUŽEVIČIUI,
115. JŪRATEI VISKONTIENEI,
116. DANEI JARMALAVIČIENEI,
117. ALVAI MATULIENEI,
118. POCIŪNĖLIŲ PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
119. JADVYGAI MORKVĖNAITEI,
120. GINTAUTUI BARANAUSKUI,
122. TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJAMS,
123. DAIVAI BARONIENEI,
124. KAZIMIERAI SIPIENEI,
125. BIRUTEI ONAI STUČINSKIENEI,
126. GINTARUI JAKIMAVIČIUI,
127. PRANCIŠKUI BELAGLOVIUI,
128. ELENAI DEIKIENEI,
129. ELENAI DIDZINSKIENEI,
130. JUOZUI TARTILUI,
131. ZITAI KUŠLIENEI,
132. GRETAI JANUŠEVIČIENEI,
133. VERONIKAI KRIAUČIŪNIENEI,
134. RITAI BALKUTEI,
135. ALMOS IR ALEKSANDRO IVANAUSKŲ ŠEIMAI,
136. REGINAI JASINSKIENEI,
137. SALOMĖJAI LAPAITEI,
138. GENOVAITEI GRIŠKAITYTEI,
139. KELMĖS PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
140. JONUI IR BIRUTEI JAGMINAMS,
141. SAULINAI BARGELIENEI,
142. JURGITAI TOLEIKIENEI,
143. ELENAI SAMUŠIENEI,
144. ŽILVINUI NORKUI,
145. MARIJAI REGINAI ZABARAUSKAITEI,
146. SVAJŪNUI VAITEKŪNUI,
147. RIMUI, ELENAI IR STEFANIJAI VASILIAUSKAMS,
148. VLADISLAVAI, RIMVYDUI ADOMAVIČIAMS,
149. VIRGINIJUI IR RENATAI ADOMAVIČIAMS,
150. STEPONUI RANUSUI,
151. SEIMO NARIUI ALGIRDUI BUTKEVIČIUI,
152. JUOZUI STIRBIUI,
153. VYTUI PALIOKUI,
154. VYTAUTUI JANULEVIČIUI,
155. BRONISLAVAI NACIENEI,
156. TOMUI SUCILAI,
157. OLGAI IR JONUI SINUŠAMS,
158. ELENAI VARPUČIANSKAITEI,
159. JANINAI MINČINAUSKIENEI,
160. SEIMO NARIUI JONUI JAGMINUI,
161. PARAMOS KONCERTO TYTUVĖNAMS (VILNIUJE) AUKOTOJAMS,
162. BIRUTEI ŠINSKIENEI,
163. SESĖMS EUCHARISTIETĖMS IŠ GURONIŲ,
164. KONSTANTINUI IR JULIJONAI ŠIMKAMS,
165. ZIGMANTUI BALČYČIUI,
166. EMILIJAI MOCKIENEI,
167. LIVIJAI IRENAI GAIDIMAUSKIENEI,
168. RŪTAI OPERMANIENEI,
169. LIUCIJAI DANUTEI RASIMAVIČIŪTEI,
170. ŠAUKĖNŲ V. PŪTVIO-PUTVINSKIO VID. M-LOS BENDRUOMENEI,
171. ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS VID. M-LOS MOKYTOJAMS,
172. LAIMUTEI MIKALAUSKAITEI,
173. DANUTEI VAIČIULIENEI,
174. MAKŠTUČIŲ ŠEIMAI,
175. UAB „BABTŲ VAISTINĖ“ KOLEKTYVUI,
176. VERONIKAI BARTKIENEI,
177. VANDAI ANELEI ŠUKIENEI,
178. RŪTAI PRUSEVIČIENEI,
179. EVAI ŠLIUŽAITEI,
180. STASIUI KLIGIUI,
181. DANUTEI IŠ KAUNO,
182. SIGITUI STARKUČIUI,
183. GENOVAITEI PAULAUSKIENEI,
184. GENOVAITEI GRIKIETYTEI,
185. LIUDVIKAI GUDONIENEI,
186. VILIUI KUPČINSKUI,
187. VACIUI IR GENEI SNITKAMS,
188. IRENAI IR VIDUI KASPARAVIČIAMS,
189. TERESEI LAZDAUSKIENEI,
190. ZOFIJAI SASNAUSKIENEI,
191. JANINAI GRIGALAITIENEI,
192. BRONIUI STUGIUI,
193. VASIL KAPKAN,
194. JUOZAPAI SARGEVIČIŪTEI,
195. ONUTEI KARPINAITEI,
196. RIMUI IR DAIVAI VASILIAUSKAMS,
197. JANINAI GUDŽIŪNIENEI,
198. STASIUI JANUŠAUSKUI,
199. RADVILIŠKIO PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
200. MEŠKUIČIŲ PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
201. KUNIGUI ALGIRDUI PAKAMANIUI,
202. LIOLIŲ PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
203. ŠIAULIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
204. JOKŠŲ ŠEIMAI,
205. TERESEI IR STANISLOVUI TAUTAVIČIAMS,
206. ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
207. TELŠIŲ VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS,
208. ZITAI MARIJAI MASIULIENEI,
209. DAIVAI KAŽEMĖKAITYTEI,
210. TOMUI ŽUKAUSKUI,
211. TYTUVĖNŲ GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJOS NARIAMS,
212. STEFAI KATKAUSKAITEI,
213. KRISTINAI BEDAITEI,
214. ČESLOVUI MACULEVIČIUI,
215. RITAI PORAKIENEI,
216. DIEVIŠKOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES SESERIMS PRANCIŠKONĖMS,
217. ANTANUI JAROŠIUI,
218. PAKAPĖS PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
219. RĖKYVOS PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
220. KIAUNORIŲ PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
221. KUŽIŲ PARAPIJOS TIKINTIESIEMS,
222. PAUL J A MALISKA,
223. IRENAI ŠIMKŪNIENEI,
224. STANISLAVAI SIRGĖDIENEI,
225. STEFANIJAI MISEVIČIŪTEI,
226. APAŠTALIŠKAJAM PROTONOTARUI BRONIUI ANTANAIČIUI,
227. RIMUI NORKEVIČIUI,
228. KOSTUI IR REGINAI VOZBUTAMS,
229. ZOSEI JUREVIČIENEI,
230. LAIMAI ZALECKIENEI,
231. IRENAI SNITKIENEI,
232. JUOZUI IR STASEI MARCINKAMS,
233. ELENAI KURAITIENEI,
234. JOLITAI VŽESNIAUSKIENEI,
235. EDUARDUI STEPONAVIČIUI,
236. JULEI BILIENEI,
237. SALOMĖJAI APUKIENEI,
238. ANGELEI DZIMIDIENEI,
239. BRONEI GONTARSKIENEI,
240. JUOZUI ŠIDLAUSKUI,
241. PRANCIŠKAI GRABAUSKIENEI,
242. TERESEI VAITKEVIČIENEI,
243. VALEI IR VLADUI IVANAUSKAMS,
244. PRANCIŠKAI SITKEVIČIENEI,
245. NIJOLEI RIMŠAITEI,
246. GYČIUI STUMBRUI,
247. VALENTINAI CHODORKINAI,
248. RIMAI IR ALVYDUI STONKAMS,
249. ALFONSUI IR STEFANIJAI LUKOŠIAMS,
250. VANDAI LEGECKIENEI,
251. ELZEI IR VLADUI ČEKANAUSKAMS,
252. EUROPOS LIETUVIŲ KATALIKŲ DVASININKŲ SUVAŽIAVIMO VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOJE HUTENFELDE, VOKIETIJOJE, DALYVIAMS,
253. LIETUVIŲ KATALIKŲ MISIJOS AIRIJOJE TIKINTIESIEMS,
254. ČESLOVUI IR ZITAI MARTIŠIAMS,
255. ELENAI PRAKULIAUSKIENEI,
256. STANISLAVAI ANCIKEVIČIENEI,
257. IRENAI PRANCKEVIČIENEI,
258. BIRUTEI VIŠINSKAITEI,
259. MARIJAI-IRENAI JANKIENEI,
260. JUOZUI TAMUČIUI,
261. LAIMAI IR ANTANUI TAMUČIAMS,
262. LENKIJOS MIASTKO MIESTO DELEGACIJOS NARIAMS,
263. LENKIJOS BILGORAJ MIESTO DELEGACIJOS NARIAMS,
264. NEŽINOMAI AUKOTOJAI,
265. MARGARITAI DUKAUSKIENEI,
266. VILNIAUS UKRAINIEČIŲ BENDRIJAI, YPAČ BOHDANAI PIVNENKO,
267. MARIJONAI GLAUBIČIENEI,
268. VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS TIKINTIESIEMS,
269. ALMAI VAIVADIENEI,
270. PONIAI KIVYLIENEI,
271. KOSTANCIJAI SAMUŠIENEI,
272. ALFONSEI FEDERAVIČIENEI,
273. SNIEGAI KRENCIŪTEI,
274. GENOVAITEI DAILIDONIENEI,
275. ZOFIJAI SASNAUSKIENEI,
276. MONIKAI BARTKIENEI,
277. PONIAI PALMYRAI,
278. ONAI STONIENEI,
279. BRONEI ČEPIENEI,
280. ONAI BANIENEI,
281. ROMAI APUKIENEI,
282. ELENAI KUZMINSKYTEI,
283. POVILUI DZIMIDUI,
284. ANGELEI SAMALIONIENEI,
285. VIRGINIJUI BUTKEVIČIUI,
286. JONUI GAUBUI,
287. IRENAI KURAPKAITIENEI,
288. VLADISLAVAI LUKOŠEVIČIENEI,
289. LINUI GRUŽUI,
290. JUOZAPUI SABUČIUI,
291. MARIJAI STAKIONIENEI...

Bei visiems visiems...

NUOŠIRDŽIAUSIAS DĖKUI!

aukstyn